Regulamin

Regulamin KATALOGU BRANŻOWEGO ROZWIŃ BIZNES

§ 1. Definicje.

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
Właściciel – BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kościuszki 28, 59-225 Chojnów.
Klient – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2.7.2004 r. (Dz. U.2004.173.1807).
Katalog- Katalog branżowy firm i ofert klientów prezentowany i  na stronach www.katalogbranzowy.com.pl i www.rozwinbiznes.com.pl
Wpis – wpis firmy w katalogu branżowym rozwinbiznes.com.pl obejmujący informacje o firmie klienta (tj. dane firmy, opisy, oferty, reklamy) o treści wpisanej przez klienta do formularza zgłoszeniowego na stronie www.rozwinbiznes.com.pl. w zakresie umożliwionym przez właściciela.
Pakiet podstawowy – wpis do katalogu obejmujący podstawowe dane o firmie klienta w zakresie dopuszczonym przez właściciela, bez dodatkowych elementów wpisu.
Dodatkowe elementy wpisu – promowanie wpisu lub reklamy klienta na stronach głównych katalogu, dodanie modułu reklamowego lub kuponu rabatowego do wpisu.

§ 2. Zasady ogólne.

1. Regulamin przedstawia zasady korzystania z Katalogu Branżowego  Rozwiń Biznes.

2. Właścicielem serwisu jest firma BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą Chojnowie przy ul. Kościuszki 28,

59-225 Chojnów.

3. Katalog branżowy znajdujący się pod adresami www.katalogbranzowy.com.pl i www.rozwinbiznes.com.pl, w tym wszystkie wpisy klienta od daty umieszczenia i zarejestrowania ich w serwisie pod w/w adresami, jest własnością właściciela.

4. Zawarte w regulaminie ustalenia, obowiązują dla wszystkich obecnych i przyszłych umów o wpis firmy klienta do katalogu, których stroną jest właściciel.

5. Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do umów zawartych przez właściciela z przedsiębiorcami. Dodatkowe postanowienia niezgodne z regulaminem, nie obowiązują pomiędzy stronami nawet w przypadku podania ich do wiadomości właściciela, chyba że zostaną pisemnie potwierdzone przez właściciela.

§ 3. Warunki zawierania i wykonania umowy.

1. Wpisu reklamowego w serwisie może dokonać jedynie właściciel firmy lub osoba upoważniona.

2. Klient dokonuje wpisu, poprzez dodanie swoich danych firmy do formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronach www.katalogbranzowy.com.pl i www.rozwinbiznes.com.pl w zakresie udostępnionym przez właściciela lub poprzez podanie danych firmy klienta za pośrednictwem adresu e-mail biuro@rozwinbiznes.com.pl lub katalog@rozwinbiznes.com.pl wraz z upoważnieniem do ich umieszczenia we wpisie przez właściciela.

3. Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją n/n regulaminu.

4. Rejestracja firmy zostanie dokonana w terminie potwierdzonym przez właściciela.

5. Każdorazowo po dokonanej rejestracji, klient uzyskuje od właściciela na adres e-mail potwierdzenie zarejestrowania firmy w celu aktywacji wpisu.

6. Wszystkim klientom nowo zarejestrowanym w katalogu, właściciel umożliwia bezpłatną prezentację danych firmy umieszczonych we wpisie w pakiecie podstawowym, bez dodatkowych elementów wpisu, na okres 24 miesięcy.

7. Po upływie bezpłatnego okresu emisji wpisu klienta w katalogu, właściciel może przedstawić klientowi propozycję dotyczącą kontynuacji wpisu.

8. W przypadku braku decyzji klienta dotyczącej dalszej akceptacji warunków i dalszej współpracy, właściciel może usunąć konto klienta, bez konieczności informowania o tym fakcie.

9. W przypadku zamówienia wpisu płatnego poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego lub zawarcia umowy o wpis płatny zawartej na czas określony, właściciel ma prawo doręczyć klientowi fakturę VAT z tytułu zarejestrowania wpisu firmy klienta w katalogu. Faktura może być doręczona na adres mail klienta.

10. Wartość netto faktury za wpis zależna jest od rodzaju pakietu, czasu trwania umowy oraz wybranych dodatkowych elementów wpisu. Klient ma obowiązek zapłaty faktury w wyznaczonym terminie zgodnie z cennikiem udostępnionym w serwisie.

11. W ramach umowy o wpis firmy klienta do katalogu, właściciel serwisu, zobowiązuje się udostępniać w serwisie w okresie obowiązywania umowy: przeznaczone do rozpowszechniania dane firmy klienta podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym lub wprowadzone w trybie edycji danych z użyciem hasła i loginu oraz zamówione przez klienta dodatkowe elementy wpisu.

12. W okresie obowiązywania umowy o wpis, klient jest uprawniony do aktualizacji i uzupełniania w serwisie danych firmy klienta podanych w formularzu zgłoszeniowym.

13. Właściciel nie odpowiada za szkody będące następstwem zaistniałych przeszkód technicznych w korzystaniu z katalogu przez klienta i przez osoby trzecie.

14. Właściciel nie odpowiada za nieprawidłowości we wpisie wynikłe z winy klienta, osób trzecich albo właściciela. W przypadku wadliwości wpisu, klientowi nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za powstałe szkody czy straty.

15. Klient podając odnośnik do własnej strony WWW lub Facebooka w pełni odpowiada za jej zawartość. Właściciel serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach użytkowników.

16. Właściciel nie odpowiada za zamieszczenie danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.

17. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane.

18. Dane wpisane do serwisu będą udostępniane jedynie w tym serwisie.

19. Właściciel może dokonywać zmian technicznych w funkcjonowaniu serwisu pod adresem www.katalogbranzowy.com.pl i www.rozwinbiznes.com.pl bez konieczności uzyskania zgody klienta lub uprzedniego informowania.

§ 4. Rozwiązanie umowy.

1. W każdym czasie obowiązywania umowy o wpis, właścicielowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o wpis zawartej z klientem. Rozwiązanie umowy następuje z dniem złożenia przez właściciela pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

2. W przypadku rozwiązania umowy przez właściciela przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji internetowej wpisu, Klientowi przysługuje zwrot wynagrodzenia zapłaconego tytułem wykonania umowy. Zwrot wynagrodzenia następuje w odpowiednim stosunku do czasu, w którym umowa obowiązywała pomiędzy stronami.

3. Właściciel jest upoważniony do usunięcia z katalogu wpisu zawierającego przekierowania do miejsc lub treści, niedozwolone przez odpowiednie przepisy prawa polskiego i międzynarodowego.

4. W przypadku usunięcia wpisu przez właściciela na podstawie uprawnienia zawartego w pkt.3, wynagrodzenie zapłacone z tytułu wykonania umowy nie podlega zwrotowi dla klienta.

5. W przypadku rozwiązania umowy przez właściciela przed końcem jej obowiązywania, klientowi nie przysługuje żadne prawo ponad uprawnienie określone w § 4. Pkt 2. W tym w szczególności klientowi nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek szkody związane z: obowiązywaniem umowy o wpis pomiędzy stronami, rozwiązaniem umowy przez właściciela i z usunięciem wpisu albo z nakładami związanymi z zarejestrowaniem wpisu w katalogu.

6. W przypadku rozwiązania umowy przez klienta przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji internetowej wpisu bądź samodzielnego usunięcia wpisu przez klienta z katalogu, kwota wynagrodzenia dla właściciela zapłacona na podstawie umowy nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla klienta.

7. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o wpis płatny pomiędzy właścicielem, a klientem, klient traci prawo do nieograniczonej edycji wpisu. W tym przypadku właściciel ogranicza wpis klienta wraz danymi firmy do wpisu podstawowego.

8. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o wpis, klient nie jest uprawniony do zgłaszania wobec właściciela roszczeń w zakresie sposobu edycji i emisji wpisu w katalogu.

§ 5. Ochrona praw autorskich / danych osobowych.

1. Zabrania się kopiowania danych z serwisu www.katalogbranzowy.com.pl i www.rozwinbiznes.com.pl.

2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej, wynikającą z użycia w reklamie/wpisie jakiegokolwiek elementu. W przypadku, gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła wobec właściciela z jakimkolwiek żądaniem powołując się na naruszenie prawa, ewentualnie swoich praw do własności intelektualnej, poprzez publikację reklamy/wpisu lub jakiegokolwiek jej elementu, klient zwolni właściciela z odpowiedzialności i wstąpi w jego miejsce w wytoczonym procesie.

3. Klient zezwala właścicielowi na przetwarzanie danych użytych we wpisie i projekcie reklamy zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane będą przetwarzane wyłącznie do celów marketingowych związanych z działalnością firmy BIG FORM Sp. z o.o.Sp.k..

4. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych przez Właściciela jako administratora danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem. Serwis www.katalogbranzowy.com.pl i www.rozwinbiznes.com.pl działa zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r.), zapewnia wszystkim użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę użytkownika, usunięte z serwisu.

5. Właściciel zastrzega sobie prawo do wysyłania korespondencji z komunikatami organizacyjnymi, technicznymi oraz reklamowymi na podane adresy kont e-mail osób i/lub firm, które zamieściły swoje dane w serwisie.

6. Zabrania się działań umyślnie ukierunkowanych na obciążenie serwisu.

§ 6. Pozostałe postanowienia.

1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany n/n regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2016 r.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

Partnerzy